1. การสมัครใช้บริการ

สมัครใช้บริการ TOT hi-speed ได้อย่างไร ?
1. การสมัครใช้บริการ / เกี่ยวกับบริการ TOT hi-speed
1.1 ลูกค้าและผู้สนใจใช้บริการ TOT hi-speed (ADSL) สามารถสมัครผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
- ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทุกแห่ง
- สมัครทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.tothispeed.com หรือ
www.toteservice.com/thai/adsl/Default.aspx
1.2 หลักฐานประกอบการสมัครใช้บริการ
• บุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอใช้บริการ หากชื่อเจ้าของหมายเลข / คู่สัญญาใช้บริการ และผู้ขอใช้บริการเป็นคนละบุคคลกัน ใช้หลักฐานเพิ่มเติม คือ หลักฐานแสดงการครอบครองสถานที่ติดตั้งโทรศัพท์ เช่น สัญญาเช่า , สัญญาซื้อขายหรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูต้อง โดยมอบให้ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ดำเนินการนิติบุคคลสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
•กรณีคู่สัญญาและผู้ขอใช้บริการเป็นคนละนิติบุคคลกันใช้หลักฐานเพิ่มเติม คือ หลักฐานแสดงการครอบครองสถานที่ติดตั้งโทรศัพท์ เช่น สัญญาเช่า, สัญญาซื้อขาย

2.ต้องสมัครใช้บริการพร้อมติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์หรือไม่ ?
สามารถสมัครใช้บริการ บริการTOThi-speedได้ทั้งแบบมีหมายเลขโทรศัพท์ หรือใช้บริการTOT hi-speed เพียงอย่างเดียว โดยมีอัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมปกติ ดังนี้
- สมัครบริการ TOT hi-speed (ADSL) พร้อมติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ใหม่ ชำระค่าธรรมเนียมการติดตั้งเลขหมาย ตามระเบียบที่ทีโอทีกำหนดไว้ 3,350 บาท/เลขหมาย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือขึ้นอยู่กับรายการส่งเสริมการขาย/ยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเวลานั้น
- กรณีลูกค้ามีหมายเลขโทรศัพท์ ทีโอที อยู่แล้ว ชำระค่าธรรมเนียม แรกเข้าบริการTOT hi-speed 1,000 บาท/เลขหมาย

3.คิดอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร ?
เมื่อได้รับการติดตั้งและมีสัญญาณการใช้งานบริการ TOT hi-speed จะคิดอัตราค่าบริการของ TOT hi-speed (ADSL) ในแบบเหมาจ่ายรายเดือนตามแพ็คเกจที่สมัครของรายการส่งเสริมการขายในช่วงเวลานั้นๆ โดยจะคิดค่าบำรุงรักษาคู่สายโทรศัพท์รายเดือน (อัตราปกติเดือนละ100 บาท/เลขหมาย) และหากมีการใช้งานโทรศัพท์ก็จะคิดค่าใช้โทรศัพท์ในเดือนนั้นๆ ด้วย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4. เมื่อสมัครใช้บริการแล้วจะได้รับอุปกรณ์อะไรบ้าง ?
อุปกรณ์ ที่จะได้รับเมื่อสมัครใช้บริการ ขึ้นอยู่กับรายการส่งเสริมการขายขณะนั้นและขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่บริการซึ่งอาจแตกต่างกันตามการจัดรายการส่งเสริมการขาย/โปรโมชั่น สำหรับโมเด็มหรือ ADSL Router ลูกค้าสามารถจัดซื้อเองหรือสอบถามจากศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ในพื้นที่นั้นๆ
Up Down

2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริการTOT hi-speed

1.จะทราบได้อย่างไรว่าได้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตและพร้อมใช้งานแล้ว ?
โดยปกติเมื่อมีการปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาแล้วศูนย์บริการทีโอทีจะโทรแจ้งลูกค้าทราบโดยหลังจากที่ติดตั้งModemตามคู่มือของทีโอทีและเดินสายจากกล่องแยกสัญญาณโทรศัพท์มาต่อเข้ากับModemแล้วหากเปิดสวิทช์ Modem แล้วปรากฏว่ามีไฟติด 2 ดวง คือ ไฟ PowerกับไฟLANแต่ไฟ ADSL และ Internet ไม่ติด หมายความว่าทีโอทียังไม่ได้ปล่อยสัญญาณการใช้งานมาให้กรณีนี้ลูกค้าสามารถโทรสอบถามศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีที่สมัครใช้บริการ

2.บริการ TOT hi-speedสามารถใช้งานต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องได้หรือไม่ ?
TOT hi-speed ทุกแพ็คเกจจะใช้งานเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง เมื่อใช้งานจากคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องโดยไม่มีการต่อพ่วง หากต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง จะลดประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ ซึ่งตามลักษณะของบริการอาจมีข้อจำกัดบางประการ ดังนี้
>> ยกเว้น แพ็คเกจGoldbiz ซึ่งเป็นแพ็คเกจสำหรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง
>> บริการ Broadband Internet ของ ทีโอที เป็นบริการแบบไม่รับประกันความเร็วในการเชื่อมต่อ
>> ความเร็วในการเชื่อมต่อ คือ ความเร็วของการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายของทีโอที ไม่ใช่ความเร็วในการรับส่งข้อมูล ความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่แท้จริงอาจจะต่ำกว่าความเร็วสูงสุดในการเชื่อมต่อที่สมัครใช้บริการไว้ โดยเฉพาะเว็บไซต์ต่างประเทศ ซึ่งความเร็วในการรับส่งข้อมูลจะต่ำกว่าความเร็วในการเชื่อมต่อของโครงข่าย อาจมีผลมาจากหลายๆ ปัจจัย เช่น สภาพและระยะทางของสายโทรศัพท์ภายในของลูกค้า สภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ ความเร็วในการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ต ความคับคั่งของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์และเราท์เตอร์ของเว็บไซต์ที่เข้าเยื่ยมชม และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายประการ

3.ขอเปลี่ยนความเร็วของ TOT hi-speed ได้หรือไม่อย่างไร มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมหรือไม่ ?
ลูกค้าสามารถเปลี่ยนประเภท/เพิ่ม - ลดความเร็วของ TOT hi-speed (ADSL) ได้โดยการคิดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแพ็คเกจเป็นไปตามที่ทีโอทีกำหนดหรือขึ้นอยู่กับรายการส่งเสริมการขาย ซึ่งสามารถแจ้งเปลี่ยน Speed ได้หลายช่องทาง คือ
1) ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาที่รับผิดชอบโดยตรง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอใช้บริการ
2) เว็บไซต์ www.tothispeed.com
3) TOT contact center 1100

4.เมื่อเชื่อมต่อTOT hi-speedแล้วจะต้องเสียค่าโทรศัพท์ในการเชื่อมต่ออีกหรือไม่ ?
บริการTOT hi-speed เป็นบริการเหมาจ่ายรายเดือนแล้วซึ่งเชื่อมต่อได้ตลอดเวลา (Always on) ดังนั้นลูกค้าไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อเหมือนบริการอินเทอร์เน็ตแบบ Dial up อีกทั้งนี้ลูกค้ายังคงต้องชำระค่าใช้โทรศัพท์ในการพูดคุยและค่าบำรุงรักษาเลขหมายรายเดือนตามปกติ

5. ดูรายละเอียดค่าใช้บริการ TOT hi-speed อย่างไร ?
รายละเอียดค่าใช้บริการ TOT hi-speed จะแสดงอยู่ในใบแจ้งค่าใช้บริการ ทีโอที โดยจะระบุ ประเภทบริการ ADSL
สำหรับส่วนที่ 1 จะแสดงค่าใช้บริการ
ส่วนที่ 2 จะเป็นแสดงรายละเอียดแพ็คเกจ / โปรโมชั่นบริการ TOT hi-speed ปัจจุบันที่ลูกค้าใช้อยู่

6.ตามที่ให้ลูกค้าใช้บริการTOT hi-speedต่อเนื่องครบตามระยะสัญญา/ครบรอบบิลที่กำหนด จะสามารถยกเลิกก่อนครบกำหนดได้หรือไม่ ?
สามารถยกเลิกการใช้บริการก่อนครบระยะสัญญาได้ โดยจะเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการของแพ็กเกจ/โปรโมชั่นที่ได้สมัครใช้บริการไว้เป็นสำคัญ เช่น หากกำหนดให้ลูกค้าใช้บริการต่อเนื่องตามระยะเวลา เช่น 6 เดือน/1 ปี หรืออื่นๆ ก็ตาม เมื่อยกเลิกการใช้บริการก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ ลูกค้าต้องชำระค่าปรับ / ค่าธรรมเนียมตามที่ ทีโอที ระบุไว้ในเงื่อนไข/สัญญาของบริการนั้นด้วย
Up Down

3. ขอติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ใหม่เพื่อนำมาใช้งาน ADSL จะต้องเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างไรบ้าง

ลูกค้าที่ขอติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ใหม่ของทีโอทีพร้อมขอใช้งาน ADSL จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการติดตั้งตามระเบียบที่ทีโอทีกำหนดไว้ (อาจมีโปรโมชั่นลดราคา/ยกเว้นค่าธรรมเนียมในขณะนั้น) เมื่อได้รับการติดตั้งและมีสัญญาณการใช้งานจะต้องเสียค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนตามประเภทของความเร็วที่ขอใช้ และจะต้องเสียค่าบำรุงรักษาคู่สายโทรศัพท์รายเดือน (อัตราปกติเดือนละ 100 บาท/เลขหมาย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมทั้งค่าใช้โทรศัพท์ในเดือนนั้นๆ ด้วย
Up Down

4. ต้องใช้หลักฐานใดประกอบการสมัครขอใช้บริการ ADSL

การสมัครใช้บริการ ADSL ต้องใช้หลักฐานประกอบดังนี้

บุคคลธรรมดา
ใช้หลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอใช้บริการ
สำหรับบริการ ADSL ที่คู่สัญญาและผู้ขอใช้บริการเป็นคนละบุคคลกันให้เพิ่มเติมหลักฐาน คือ หลักฐานแสดง การครอบครองสถานที่ติดตั้งโทรศัพท์ เช่น สัญญาเช่า , สัญญาซื้อขายหรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของเลขหมายโทรศัพท์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมอบให้ผู้ขอใช้ บริการเป็นผู้ดำเนินการนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
สำหรับบริการ ADSL ที่คู่สัญญาและผู้ขอใช้บริการเป็นคนละนิติบุคคลกัน ให้เพิ่มเติมหลักฐานคือ หลักฐาน แสดงการครอบครองสถานที่ติดตั้งโทรศัพท์ เช่น สัญญาเช่า, สัญญาซื้อขาย

Up Down