Menu
รับรางวัลเกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น    
   

23 ก.ค.63 ศาสตรจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปี 2563 ให้แก่  นางวรรณพร ลีฬหาชีวะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร เพื่อส่งเสริมและยกย่องศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่การทำงาน เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบปีที่ 86
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์   (ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร)