Menu
มอบซิม TOTmobile ให้ 4 รพ.


  
 

10 เม.ย.63 น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ ทีโอที นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการและ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รจญ.ส.และนายศุภชัย ตั้งวรชัย รจญ.ษ. มอบซิม TOT Mobile ชุด TOT SIM for Work พร้อมบริการรับส่งข้อความหรือ SMS โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับ
โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแพทย์ พยาบาลและบุคลากร
ด้านสาธารณสุขเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารและการนัดหมายกับผู้ป่วยผ่าน SMS จากโครงข่าย TOT Mobile ที่สามารถส่งข้อมูลไปยังผู้ป่วยจำนวนมากในคราวเดียวกัน
ซึ่งทำให้สะดวก รวดเร็ว ลดการเดินทางและความแออัดของโรงพยาบาล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้