Menu
DE ร่วมทดสอบ 5G


 
 

8 มิ.ย.62 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ดร.พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดศ. ลงนามในบันทึกความร่วมมือทดสอบเทคโนโลยี 5G องค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวน 41 องค์กร เพื่อร่วมกันส่งเสริมการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมและด้านบริการสาธารณะ โดยมีนายรังสรรค์จันทร์นฤกุล รจญ.ส. เป็นผู้แทน ทีโอที ร่วมลงนาม
นฐานะผู้รับผิดชอบหลักในการวางโครงข่ายในการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี 5G