Menu
ส่งท้ายปี TYC No.11 จ.อุบลราชธานี

  

 

1 พ.ย.61 ที่โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ทีโอที จัดกิจกรรม CSR เปิดโครงการ
TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ ชุมชนบ้านเกษมแห่งที่ 11 ชุมชนสุดท้ายของปี 2561 มีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าฯ จ.อุบลราชธานี นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ชจญ.ภ.5 ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน TYC นายประยุตต์ บุญญาศิริ ชจญ.ภ.2 ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง ทีโอที องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมและโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล ทำตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยวออนไลน์ผ่าน TYC e-Commerce ในการเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0