Menu
เปิด TYC แห่งที่ 9 รร.บ้านห้วยมงคล


 
 
10 ต.ค.61 ที่โรงเรียนบ้านห้วยมงคล ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทีโอที  จัดกิจกรรม CSR เปิดโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ ชุมชนบ้านห้วยมงคล แห่งที่ 9 ประจำปี 2561 มีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน TYC ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทับใต้ โรงเรียนบ้านห้วยมงคล และ ทีโอที เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล ทำตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวออนไลน์ผ่าน TYC e-Commerce ในการเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ
ให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0