Menu
ตรวจเยี่ยม USO NET โซนอีสาน

 
 
วันที่ 9-10 ก.ย.61 น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ในฐานะกรรมการ ทีโอที และนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามงานการก่อสร้างอาคาร USO N ET โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบ(zone c+) ในพื้นที่ จ.เลย โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ร.ร.บ้านเล้า ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง ร.ร.บ้านปากแดง ต.วังยาว อ.ด่านซ้ายและ ร.ร.บ้านห้วยทอง ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การศึกษาให้กับทางโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง โอกาสนี้ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi (Access Point) ณ บ้านกกบก ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย ซึ่งอยู่ระหว่างทดสอบสัญญาณให้บริการอินเทอร์เน็ต #USONET #TOT #เน็ตชายขอบ #TOTBroadband