Menu
ทีโอที ร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 7

 
 เมื่อวันที่ 6 -7 ก.ย. 61 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ในการนี้ ทีโอที ร่วมออกบูธเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการโครงการ TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสนับสนุนขยายตลาดให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล