Menu
เปิด TYC เด็กไทย 4.0


     
5 ก.ค. 61 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการ จ.ร้อยเอ็ด นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ และ
เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนโครงการฯ ปี 2561 แห่งที่ 2 ณ ชุมชนหนองมะแซว อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ระหว่าง ทีโอที องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยและร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ต้นกล้าประชารัฐ และ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสนับสนุนขยายตลาดให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล