Menu
ตรวจเยี่ยม โครงการเน็ตชายขอบ

 
 
 
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 ที่จังหวัดชัยภูมิ
น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  .และประธานกรรมการบริหาร บมจ.ทีโอที และนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารระดับสูง ทีโอที นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการเน็ตชายขอบของ กสทช. วงเงินรวม 6,486,399,926 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย ภาคเหนือ 1 การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาคเหนือ 2 การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ทั้งนี้ ทีโอที ได้ดำเนินงานตาม TOR ที่มิให้การลงทุนโครงข่ายเน็ตชายขอบเกิดความซ้ำซ้อนกับโครงการเน็ตประชารัฐ และรวมถึงต้องทำการสำรวจสภาพพื้นที่และจุดติดตั้งก่อนดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เสนอให้ กสทช.พิจารณาก่อนดำเนินการ  อย่างไรก็ตามโครงการ เน็ตชายขอบได้   มีการออกแบบ/กำหนดจุดติดตั้งก่อนที่ โครงการเน็ตประชารัฐซึ่ง ทีโอที ได้ทำการแทนกระทรวงดิจิทัลฯ จะแล้วเสร็จ ดังนั้น ทีโอที จึงได้จัด  เจ้าหน้าที่ซึ่งมีความชำนาญในพื้นที่และมีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งโครงการ เน็ตประชารัฐ เข้าสำรวจสภาพพื้นที่และจุดติดตั้ง ซึ่งพบว่าพื้นที่บางส่วนของจุดติดตั้งอุปกรณ์ OLT มีความซ้ำซ้อนรวมถึงบางพื้นที่มีความไม่เหมาะสมของสถาปัตยกรรม จึงได้ออกแบบโครงข่ายใหม่และนำเสนอให้ กสทช. พิจารณาเมื่อ 29 ธ.ค.60 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กสทช. ทังนี้ การออกแบบโครงข่ายใหม่ (redesign)จะทำให้การลงทุนไม่มีความซ้ำซ้อนกับโครงข่ายเน็ตประชารัฐ โดยลด OLT ลง 150 จุดจาก 445 จุด คงเหลือติดตั้ง 295 จุด คิดเป็นลดลง 33.7% โดยยังคงให้บริการครอบคลุม ครบทั้ง 2,745 หมู่บ้านตามที่ระบุไว้ในสัญญา และมีคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงทำให้ลดอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ เคเบิลใยแก้วนำแสง ค่าติดตั้ง และค่าบำรุงรักษาในระยะยาว นอกจากนี้ ยังลดวงเงินลงทุนในภาพรวมของโครงการฯ กว่า 280 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้เงินลงทุนของประเทศอย่างคุ้มค่า

ทั้งนี้ ทีโอที จะสามารถส่งมอบโครงการเน็ตชายขอบได้ตามที่กำหนดทั้ง 3 สัญญา ดังนี้
1) วันที่ 28 ก.ย.60-28 ก.ย.2561 ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการฯ
2) วันที่ 1 ต.ค.61 -30 ก.ย.66 ดำเนินการให้บริการ Wi-Fi และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์ แก้ไขเหตุเสียให้คืนดี
3) วันที่ 1 ต.ค.-29 พ.ย66ดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินให้ กสทช.