Menu
TYC เปิดเด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ

 
 
16 มิ.ย.61 ที่ตลาดโถรัตน์ ชุมชนหนองบัว จ.จันทบุรี ทีโอที จัดกิจกรรม CSR ประจำปี 2561 เปิดโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0
ต้นกล้าประชารัฐ ชุมชนสองฝั่งคลองหนองบัว-เสม็ดงาม โดยมี น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายพงษ์พัฒน์  วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการ จ.จันทบุรี ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการฯ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ
สนับสนุนโครงการฯ ระหว่าง ทีโอที องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เทศบาลตำบลหนองบัว ม.ราชภัฎรำไพพรรณี โรงเรียนศรียานุสรณ์ และธนาคารออมสิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ต้นกล้าประชารัฐ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการใช้ประโยชน์นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสนับสนุนขยายตลาดให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ทั้งนี้มี นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสมศักดิ์ มหาวิริโย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1 รักษาการ รจญ.ป.ร่วมเป็นเกียรติในงาน