Menu
ทีโอที รับมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร


        
26 เม.ย.61 ณ ตึกสันติไมตรี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงยุติธรรมเป็นประธานพิธีแถลงข่าวและมอบโล่
พร้อมเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่สนับสนุนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส ปี 2560 บมจ.ทีโอที
มีนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รับมอบ โดยทีโอที  ได้ดำเนินการส่งมอบโครงการฯ ที่ ร.ร.บ้านดงวิทยาคาร อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม นักเรียนมีคุณภาพชีวิต สุขภาพกายและใจดีขึ้น มีจิตสาธารณะ รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป