Menu
สตง.บรรยายพิเศษเรื่องงบประมาณ


  

27 เม.ย.61 ที่ห้องประชุม 9 อาคาร 3 ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “การตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดิน” ให้กับคณะผู้บริหารทีโอที โดยมี นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ร่วมรับฟังวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและบทบาทหน้าที่ของ สตง. ซึ่งเป็นกลไกการกำกับควบคุมให้การเบิกจ่ายเงินของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเข้าใจตรวจสอบติดตามการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินให้มีความโปร่งใส พร้อมให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ สตง.ได้อย่างถูกต้อง