Menu
พาออเจ้า ใส่ชุดไทย ไปอโยธยา

 
 

28 เม.ย.61  บมจ.ทีโอที จัดกิจกรรม "พาออเจ้า ใส่ชุดไทย ไปอโยธยา" ให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิก Line@TOT  โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและสื่อสารการตลาด จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ "พาออเจ้า ใส่ชุดไทย ไปอโยธยา" เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ทีโอที กับลูกค้า โดยนำลูกค้าเยี่ยมชมความสวยงามโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิ วัดไชยวัฒนาราม วัดพุทไธศวรรย์ วัดราชบูรณะ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา พร้อมได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต รวมทั้งความงดงามของสถาปัตยกรรมไทย
นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ายิ่งของชาติ