Menu
วันครอบครัว ทีโอที


  
  
10 เม.ย.61 ณ ห้องโถง ทีโอที สำนักงานใหญ่ นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานงานวันครอบครัว ทีโอที ประจำปี 2561 พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน โดยมีการตักบาตรข้าวสวยและข้าวสาร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ สรงน้ำพระพุทธรูปเสริมความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานใน ทีโอที ได้ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพนักงานให้เกิดความรักและสามัคคีภายในองค์กร