Menu
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร12 มี.ค.61 ที่ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3 ทีโอที สำนักงานใหญ่ 
นายทินกร อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 35 จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น จำนวน 55 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ ทีโอที เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและศักยภาพในการการบริหารจัดการงานด้านบุคคลต่อไป