Menu
ปิดหลักสูตรขับเคลื่อนโครงการ TYC ปี 2561

 
         

9 มี.ค.61 ที่โรงแรมการ์เด้นซีวิวรีสอร์ท จ.ชลบุรี นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาค
ที่ 5ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club เป็นประธานปิดอบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนโครงการ TOT Young Club ปี 2561 ภายใต้ชื่อเด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้สรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการปี 2560 พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อร่วมพัฒนาการบริหารโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรสู่ความยั่งยืนตามแผนนโยบายด้าน CSR ของ ทีโอที ต่อไป