Menu
ประชุมเครือข่ายการประเมินคุณธรรม


  
เมื่อวันที่ 8 มี.ค.61 ที่ห้องประชุม ชั้น14 อาคาร9 ทีโอที สำนักงานใหญ่
นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กรในฐานะ ผอ. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที เป็นประธานประชุมเครือข่าย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)และศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐให้บรรลุเป้าหมายการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศ โดยมีผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 32 แห่งเข้าร่วมประชุม