Menu
รับรางวัลการพัฒนากองทุนดีเด่น

  

23 ก.พ.61 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มอบโล่รางวัลการพัฒนากองทุนดีเด่น ประเภทกองทุนกลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่กว่า 10,000 ล้านบาทในโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 6
ประจำปี 2560 ให้กับ ทีโอที มีนางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมาย ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานวิชาการและกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ทีโอที เป็นผู้แทนเข้ารับมอบรางวัล