Menu
ทีโอที ครบรอบก่อตั้ง 64 ปี

  
 
ทีโอที ครบรอบก่อตั้งองค์กร 64 ปี มุ่งสู่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและดิจิทัลชั้นนำของประเทศ
สร้าง4Ds ให้คนในองค์กรทันดิจิทัล  
 
23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เป็นประธานจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้งองค์กร 24 กุมภาพันธ์ 2561 โดยประกาศปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ทิศทางองค์กรมุ่งสู่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและดิจิทัลชั้นนำของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่เข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ โดย
มีพันธกิจในการขับเคลื่อนองค์กร ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้บริการอย่างมีคุณภาพ และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ดิจิทัล พร้อมผลักดันสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ 4Ds : Dare to Dream-Do-Drive Sustainable เพื่อให้พนักงานตื่นตัว พร้อมปรับเปลี่ยนให้ทันยุคดิจิทัลและเทคโนโลยี พร้อมรับมือกับอุตสาหกรรมซึ่งมีการแข่งขันสูงขึ้น รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปรับกระบวนการคิดและปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ กล้าคิดสิ่งใหม่ ๆ กล้าที่จะเปลี่ยนคิดแตกต่าง กล้าที่จะตัดสินใจ และกล้าที่
จะขับเคลื่อนเพื่อให้องค์กรเติบโตก้าวหน้า และยั่งยืนบนหลักธรรมภิบาล โดยมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ของประเทศในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้ง ด้านความโปร่งใส (Transparency Index) ด้านความรับผิดชอบ (Accountabilty Index) ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 5) และด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)

สำหรับกิจกรรมภายในงานเนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้งองค์กร 24 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยช่วงเช้าเป็นพิธีทางศาสนา การร่วมตักบาตรทำบุญข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 65 รูป การเปิดงานนิทรรศการ “วันครบรอบก่องตั้งองค์กร และ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร TOT 4Ds” และช่วงบ่ายเป็นพิธีมอบของที่ระลึกพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี และ 36 ปี จำนวน 633 ราย ซึ่งได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะและความเสียสละ และพิธีมอบรางวัลพนักงาน ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยพนักงานที่ได้ทำคุณความดีสร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานในองค์กร