Menu
ทีโอที - ทรีเพย์ ให้บริการ ePayment13 ก.พ.61 ทีโอที สำนักงานใหญ่ น.ส.จันทนา เตชะศิรินุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจไอดีซี และคลาวด์ บมจ.ทีโอที
และนายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการบริษัท ทรีเพย์(ประเทศไทย) ร่วมลงนามในสัญญาการให้บริการรับชำระเงินแบบออนไลน์
(Payment Service Provider) ระหว่าง ทีโอที กับ ทรีเพย์(ประเทศไทย)เพื่อให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการแก่ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบ TOT ePayment ของ ทีโอที โดยเชื่อมต่อกับ Gateway ของทรีเพย์ ซึ่งให้บริการระบบชำระเงินออนไลน์มาตรฐานโลก นับเป็น
การขยายธุรกิจด้านการรับชำระเงินออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการและร้านค้าต่างๆ รองรับการทำธุรกรรมและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์