Menu
มอบอุปกรณ์ IT เสริมคุณภาพชีวิต

  
 
    

11 ก.พ.61 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียน
ที่ด้อยโอกาสให้กับโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร จ.นครพนม โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
คณะกรรมการ ผู้บริหาร บมจ.ทีโอที ร่วมส่งมอบ มีนายอุทิศ นนเลาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริม
หลักโภชนาการและคุณภาพอนามัยที่ดี ยกระดับคุณภาพวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการ
ใช้ชีวิตของนักเรียน ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ที่ ทีโอที ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสช่วยเหลือสังคมร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเยาวชนตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน