Menu
รองปลัดดีอี เปิดอบรมใช้เน็ตประชารัฐ

 
  ..สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ รองปลัดดีอี เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างความรู้การใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ
พร้อมตรวจเยี่ยมการใช้
ที่.
น่าน

เมื่อวันที่ 21-22 ม.ค.2561 ที่หอประชุมบ้านป่าต้าง หมู่ที่ 6 ต.บ้านฟ้า อ.เมือง จ.น่าน น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะประธานคณะทำงานกำกับและติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างความรู้การใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ ให้กับผู้นำชุมชนในหมู่บ้านในจังหวัดน่านจำนวน 8 หมู่บ้าน พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมการใช้งานเน็ตประชารัฐของชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้ โครงการเน็ตประชารัฐได้ขยายติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่จังหวัดน่าน แล้วจำนวน 141 หมู่บ้าน

..สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะประธานคณะทำงานกำกับและติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวว่า โครงการเน็ตประชารัฐของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการติดตั้งขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการหมู่บ้านละ 1 จุด ครบทั้ง 24,700 หมู่บ้าน เมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม 2560

รวมถึงการขยายผลการใช้ประโยชน์จากโครงการฯ โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมบูรณาการทำงานในการวางกลไกการสร้างการรับรู้เน็ตประชารัฐแก่ประชาชน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “เข้าถึง เข้าใจ นำไปใช้ประโยชน์ เกิดผลผลิต” โดยได้มีการจัดอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำครู กศน.ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพทางการศึกษาจากทั่วประเทศ จำนวน 5 รุ่น รวม 1,000 คนไปแล้ว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำหรับการจัดอบรมในพื้นที่ จ.น่าน ในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาขยายเครือข่ายสู่ผู้นำชุมชนในท้องถิ่นโดยครู กศน. พร้อมทีมงานจาก บมจ.ทีโอที จำนวน 100,000 คน ภายใน 6 เดือน ซึ่งจะเป็นผู้เชื่อมโยงขยายความรู้ไปสู่ประชาชนในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐประมาณ 750,000-1,000,000 คน ภายในระยะเวลา 1 ปี
..สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่าการสร้างการรับรู้เน็ตประชารัฐแก่ประชาชน
ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เป็นการดำเนินการ
ต่อเนื่องที่สำคัญของรัฐบาลซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี
ได้เร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งประชาชนและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงชุมชนและผู้ประกอบการ SME ซึ่ง
เป็นฐานรากของประเทศให้เข็มแข็ง

นอกจากการร่วมกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างการรับรู้เน็ตประชารัฐแล้ว กระทรวงดิจิทัลฯ ได้พบปะตรวจเยี่ยมการใช้งานเน็ตประชารัฐของชุมชน
ในหมู่บ้านตามโครงการเน็ตประชารัฐในพื้นที่ จ.น่าน อีกจำนวน 18 หมู่บ้าน โดยมีผู้นำชุมชนทั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้านให้ความสำคัญในการ
ที่จะสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนในหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อนำประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0