Menu
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ

 

วันที่ 16 ม.ค.2561 เวลา 09.25 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารและติดตามความ
คืบหน้าในการปฏิบัติงานสุขศาลาพระราชทานบ้านป่าก่ำ ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือเหนือ จ.น่าน โดย บสฐ.ร่วมกับ บบภ.3.1(นน.) ติดตั้งโทรศัพท์, อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Ip-Star 2/2 Mb และ Telemedicine เพื่อช่วยในการรักษาด้วยแพทย์ทางไกล เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
ทางการแพทย์ของชาวเขาเผ่าลัวะ และประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ทุรกันดารบนเทือกเขาสูงชัน ใน จ.น่าน