Menu
กรุงเทพฯ เมืองไร้สายได้ใน 2 ปี
กรุงเทพฯจะเป็นเมืองไร้สาย ภายใน 2 ปี ได้ ทีโอที มีคำตอบ"    

ทีโอที พร้อมนำสายสื่อสารลงใต้ดินกว่า 2,500 กิโลเมตร  เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และ กทม.เพื่อปรับภูมิทัศน์- และ
เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตประชาชน